Tımarlı Hizmet Ordusu

0
Süleyman Karagülle
Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Gelecekte ordumuz şöyle oluşacaktır.

1- 15 yaşını dolduran yahut bedelli olduğu halde nöbetli hale gelen kimse veyahut ülke dışından ülkemize hicret eden kimse, bedelli veya nöbetli olacağını beyan etmek zorundadır. Bedelli olacak kimselerin 65 yaşına kadar ödeyecekleri yıllık bedel miktarı toprak bonosu cinsinden tesbit edilmek durumundadır. Resmi ücretler bununla belirlenir ve bu ücretler değişmez, der yıl ödenir.

2- Bedelli olanlar nakden bedelini ödeyemezlerse, bedenen işletmelerde ona tekabül eden gün miktarınca çalışırlar. Bedelliler her zaman nöbetli olabilirler. Nöbetliler bedelli olamazlar. Barış zamanında ülkeyi terk etmek meşrudur ama bir daha ülkemize giremezler. Savaş sırasında ülkeyi terk etmek isteyenler öldürülürler.

3- Bucaklarda, illerde veya ülkede serbest olarak nöbetli ve bedelli olabilirler. Nöbetli oldukları yerlerde silah taşıyabilirler. Bedelli olanlar bedelli oldukları yerlerde nöbetlilere emir ve komutada bulunmazlar.

4- Nöbetliler birliklerini kendi bölgeleri dışında seçerler. Ast ile üstler anlaşarak birlik oluştururlar. Üst asta ölüm dâhil her türlü disiplin cezasını uygulayabilir. Kısas yapılmaz, diyeti ödenir.

5- Barışta nöbetliler üstlerini değiştirebilirler, savaşta değiştiremezler.

6- Ordular bölge merkezlerinde merkezi illerde otururlar ve bu merkezleri yönetme ordu komutanlarına aittir. Barış zamanında taşra illere ordular girmezler.

7- Orduların ortak gelirleri beş sınıftır. a) Devlet bütçesinin beşte biri. b) Askerlik bedelleri. c) Gümrükler. d) Kara, deniz, hava ve demiryolu işletmelerini yapar ve paylaşırlar. e) Silah, ilaç, elektronik aletler ve basın, yayın, haberleşme ve üretim işletmeleri ordular tarafından işletilirler, hizmetlerin karşılığını alırlar. f) Askeri mıntıkalarda erleri çalıştırarak kendilerinin ihtiyacı olan her şeyi üretir ve tüketirler. Dışarıdan işçi almazlar, dışarıya satış yapmazlar.

8- Her ordu kendi bölgesini savunmakla yükümlü olup bölge düşman tarafından işgal edilirse ordu dağıtılır. O bölge diğer ordular tarafından fethedilir. Savaştan sonra oraya yeni ordu kurulabilir.

9- Her ordunun düşmanı bellidir, savaş alanı bellidir. Onların dilini öğrenir. Oralar fethedilince o ordunun ganimeti olur.

10- Nöbetli olanlar orta ve yüksek eğitimlerini, akademik kariyerlerini askeri okullarda yaparlar. Astsubay, subay, üstsubay ve general olurlar. Birliklerine komuta edebilmeleri için astlarının onu komutan olarak kabul etmeleri gerekir.

11- Ordular cephe savaşını yaparlar, iç güvenlikte istihdam edilirler. İllerin yönetimi sıkıyönetim ilan ederse bölgedeki ordudan komutan isterse birlik o ili askeri yönetimle güven getirir. İl yönetimi git dediği zaman gider. Davet başına birlik ilden bir hizmet bedelini alır. Bu zamanla artırılmaz.

12- Ordular arasında yarışmalar yapılır, yarışlarda başarı gösterenler ödüllendirilir. Savaşta da ordular birbirleri ile anlaşarak yardımlaşabilirler, ganimetten pay verebilirler.

13- Askeri mıntıkalarda asker sivil herkese askeri kurallar uygulanır. Askeri mıntıka olmayan yerlerde işlenen fiiller asker sivil herkes için sivil hukuk uygulanır. İnfaz bulunulan yerde yapılır. İnfaza izin vermeyen diyetini öder. Mıntıkanın dışına çıkmaz veya mıntıkaya girmez.

14- Başkomutan devlet başkanıdır ve devlet başkanı nöbetlilerden oluşur. En yükseköğrenimi yapmış olması gereklidir. Emekli olanlar birliklerinin fahri komutanları veya astlarıdırlar, her zaman birliklerine gidebilir, birliklerini denetleyebilir ve üstlere rapor verebilirler.

15- Yurt dışına gönderilecek birlikler gönüllülerden oluşur ve gönüllülerden oluşan sermaye ile giderleri karşılanır. Elde edecekleri ganimetin beşte biri alınarak devlete verilir. Bu beşte birin yarısı toprakların hâkimi olan devlete, diğer yarısı da kendi devletimize ait olur.

CEVAP VER