Devrimci Gençler 50 Yıldır Filistin’i Destekliyor

0

Dün İstanbul’da İstiklal Caddesinde İsrail’i protesto yürüyüşünde Türkiye’de bulunan Araplar, okuyan gençler kadar Türkler de yer alıyordu. İçlerinde devrimci gençler de vardı, Halkevleri gibi…

Solcuları, devrimcileri kötü ya da terörist gösteren başlıklara çokça denk gelmişsinizdir. İktidar yanlısı bir internet haber sitesinde okuduğum bir haberde CHP grup toplantısında Filistin için atkı takılması, saygı duruşu, dua ve bildiri desteği sağlanması, “CHP’de alışılmadık görüntüler” diye haber yapılmıştı. Bunun üzerine Filistin’de solcuların, devrimcilerin neden destek olduklarına dair bir makale yazmak şart oldu…

5 Ha­zi­ran 1967’de başlayan Arap-İsrail savaşına İs­tanbu­l’­da­ki dev­rim­ci genç­lik ör­güt­le­ri bir gün sonra tep­ki­le­ri­ni, ya­yın­la­dık­la­rı bir bil­di­riy­le or­ta­ya koymuş ve “A­rap ül­ke­le­ri­ni des­tek­liyoruz. Çün­kü bu sa­vaş, yok­sul Arap ül­ke­le­ri­nin sal­dır­gan İs­ra­il’­e kar­şı yap­tı­ğı bağımsız­lık sa­va­şı­dır. Bu sa­va­şın kı­sa za­man­da ba­rı­şa ulaş­ma­sı, hak­lı­la­rın sal­dır­gan­lar kar­şı­sın­da hak­la­rı­nı elde et­me­si­ne bağ­lı­dır” demişlerdi.

De­niz Gez­mi­ş ve yol­daş­la­rı Hü­se­yin İnan ve Yu­suf Aslan da, Fi­lis­ti­n’­e des­tek için kamp­la­ra ka­tı­lan devrimci­ler­den­di. As­lan, “El-Fe­ti­h’­e ni­çin git­tim?” başlık­lı ya­zı­sında: “Bu­gün Or­ta­do­ğu’da Ame­ri­kan emperyalizmi­nin ile­ri ka­ra­ko­lu olan İs­ra­il’­e kar­şı Arap halk­la­rı an­ti­em­per­ya­list bir sa­vaş yü­rüt­mek­te­dir. Bu savaş As­ya’da, Af­ri­ka’da, La­tin Ame­ri­ka’da ve bü­tün dün­ya­da em­per­ya­liz­min bas­kı­sı al­tın­da ezi­len halk­la­rın yü­rüt­tü­ğü dev­rim­ci kav­ga­nın bir par­ça­sı­dır.
Em­per­ya­liz­me kar­şı yü­rü­tü­len sa­vaş, bü­tün dün­ya halkla­rı­nın or­tak sa­va­şı­dır. Vi­et­na­m’­da, Or­ta­do­ğu’da, La­tin Ame­ri­ka’da em­per­ya­liz­me kar­şı sı­kı­lan her kurşun, ay­nı za­man­da Tür­ki­ye hal­kı­nın kur­tu­lu­şu için sıkıl­mak­ta­dır” diyordu.

Deniz Gezmiş Türk So­lu der­gi­si­ne o vakit şu demeci vermişti: “Az­ge­liş­miş dün­ya halk­la­rı em­per­ya­liz­me kar­şı bir sa­vaş ve­rir­ken genç­lik bu­nun dı­şın­da ka­la­maz. Biz dai­ma ezi­len­ler­den ya­na çık­mak zo­run­da­yız. Eğer bi­zim kav­ga­mız an­ti­em­per­ya­list kav­ga­nın pa­ra­le­lin­de yürümez­se, ayak­la­rı­mız ha­va­da ka­lır. Dev­rim­ci genç­lik, Ame­ri­kan em­per­ya­liz­mi­ne ve opor­tü­niz­mi­ne kar­şı du­ran genç­lik­tir. On­la­rın gö­re­vi, sa­yı­sı­nın az­lı­ğı­na, düş­ma­nın çok­lu­ğu­na bak­ma­dan, Ame­ri­kan em­per­ya­liz­mi­ne kar­şı so­nu­na ka­dar dö­vüş­mek­tir.”

Devrimcilerden Faik Bulut 1973 yılında İsrail’in Türk devrimcilerinin bulunduğu bölgeye saldırıları sonucu esir düşmüştü. Yıllarca hapis yatmış işkence görmüştü. Seneler sonra anılarında şöyle diyordu: “Biz sol­cu­lar Fi­lis­tin için ölür­ken, İs­lam­cı­lar o gün­ler­de bi­ze ‘te­rö­ris­t’ der­di.”

Dün­ya halk­la­rı­nın baş be­la­sı em­per­ya­liz­me kar­şı çar­pı­şan Or­ta­do­ğu halk­la­rı­nın hak­lı mü­ca­de­le­si­ni desteklemek için devrimci gençler Fi­lis­ti­n’­e gidiyorlardı. Yarım asır önce de öyleydi, bugün de öyle…

Dünyanın kahir ekseriyetini Filistin duyarlılığına taşıyan sebep; elbette ki anti-emperyalist düşünce, yani Amerika ve İsrail karşıtlığıdır.

Filistin’de de Türkiye’de 60’larda başlayıp 70’lerde alevlenen sol hareketlerin paralellik gösterdiğini bilmeyenler, hezeyan içindedir. Dolayısıyla devrimci gençlerin, sol düşüncelilerin Filistin desteğine şaşıranlar sadece maval okuyanlardır.

Sonuçta orada durmadan kan dökülmüş, dökülüyor ve daha da dökülecek masum kanının oluşturduğu haklı tepki için; Komünist, Liberal, Sağcı veya Solcu olmak gerekmiyor.

İnsan olmaktan kelli, zor durumda, mazlum, zulüm altındaki insanlarla dayanışma duygusu ve tutumuna sahip olmak, vicdan sahibi her insanın görevidir. Dolayısıyla İslamcıların sadece mağdur Müslüman olursa ya da bazı kutsal şehir, cami gibi semboller konusunda hassasiyet göstermeleri samimi ve vicdani gelmiyor.

Komünistler ya da solcular İsrail’de Filistinli, İspanya’da Katalan, Türkiye’de Kürt (HDP desteği böyle okunabilir.), İngiltere’de İrlandalı veya İskoç, Amerika’da Kızılderili, Siyahi veya Hispanik, Fransa’da ise Mağriplidir. Bu örneklemeler çoğaltılabilir…

 Devrimciler, İslamcılar gibi ezilen sadece “Müslüman” olunca ortalığı velveleye vermez. Bu tür problemlerin kaynağı klasik ulus-devlet anlayışı kaynaklıdır.

İddiamı daha da ileri bir boyuta taşıyorum: “İyi bir Komünist ya da solcu SSCB’nin ve özellikle Stalin’in “günahlarını” eleştirmeyi ve tavır almayı bilir. 
Mesele: “Ezilenden yana olmaktır” çünkü.

Che Guevara ile bitireyim: “Dünyanın neresinde olursa olsun, haksız yere birisinin suratına atılan tokadı kendi suratında hissetmeyen kişinin insanlığından şüphe ederim.”

CEVAP VER