Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçları açıklandı..

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yıla ilişkin “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” sonuçlarını açıkladı. Girişimlerin yüzde 93,0’ı sabit genişbant bağlantı kullandı.

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre; 2021 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı yüzde 95,3 oldu. İnternete erişim oranı çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; bu oranın 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 94,7, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 98,0 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99,9 olduğu görüldü.

Girişimlerin yüzde 93,0’ı 2021 yılında İnternete erişimde sabit genişbant bağlantı kullandı. Bu girişimlerin abone oldukları en yüksek İnternet bağlantı hızları dikkate alındığında; girişimlerin yüzde 9,7’sinin 10 Mbit/s hız altında, yüzde 62,2’sinin 10-99 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 28,1’inin ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandığı tespit edildi. Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimlerde, 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullananların oranı 2020 yılında yüzde 37,6 iken bu oran 2021 yılında yüzde 47,7’ye yükseldi.

Web sitesi sahiplik oranı, 2021 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde yüzde 49,4 oldu. Web sitesi sahiplik oranı, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 91,4 olup bunu yüzde 67,6 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve yüzde 45,1 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

Sosyal ağları, blogları veya mikro blogları, multimedya paylaşım sitelerini ve wiki bazlı bilgi paylaşım sitelerini kullanan 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin oranı, 2021 yılında yüzde 34,6 oldu. Sosyal ağlar, yüzde 93,6 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en fazla tercih ettiği sosyal medya uygulaması oldu. Bunu yüzde 65,9 ile multimedya paylaşım siteleri, yüzde 29,6 ile girişimin blogları veya mikro blogları ve yüzde 6,8 ile wiki bazlı bilgi paylaşım siteleri izledi.

Girişimlerin 2020 yılında e-satış yapma oranı, 2019 yılına göre 2,7 puan artarak %12,5 oldu. E-satışlar; İnternet (web siteleri ya da mobil uygulamalar) ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre e-satış yapma oranı, 10-49 çalışanı olan girişimlerde %11,6, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %14,8 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %27,0 oldu.

E-satış yapma oranı ekonomik faaliyet gruplarına göre incelendiğinde; 2020 yılında en fazla e-satış yapma oranının %29,1 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerini yürüten girişimlerde olduğu görüldü. Bunu %18,7 ile toptan ve perakende ticaret faaliyetini yürüten girişimler, %16,9 ile bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı faaliyetini yürüten girişimler takip etti.

En az 10 çalışanı olan girişimlerin %10,7’si 2020 yılında web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden web satış yaptı. Web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden web satış yapan girişimlerin %70,3’ü kendi web siteleri ya da mobil uygulamalarını kullanırken %69,7’si farklı girişimlerin de satış yapabildiği online mağazalar ve pazar yerleri ile mobil uygulamalarını web satış platformu olarak kullandı. Farklı girişimlerin de satış yapabildiği online mağazalar ve pazar yerleri ile mobil uygulamaları üzerinden web satış yapan girişimlerin oranı 2019 yılında %55,7 idi.

Web sitesi veya mobil uygulamalar aracılığı ile 2020 yılında mal veya hizmet satışı yapan girişimlerin %19,5’i yurtdışına satış yaptı. Yurtdışına satış yapan girişimlerin web satış sürecinde karşılaştığı zorluklar incelendiğinde; girişimlerin en fazla karşılaştığı zorluğun %36,6 ile yurtdışına satılan ürünlerin teslim veya iade edilmesinin yüksek maliyeti olduğu görüldü. Bunu, %26,4 ile yurtdışına satış yaparken şikayet ve ihtilafların çözümüyle ilgili zorluklar ve %22,4 ile mevzuat bilgisi eksikliği zorlukları izledi.

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı kullanımı, 2021 yılında 2019 yılına göre 7,5 puan artarak %28,0 oldu. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımı ise girişimlerin %10,6’sı tarafından kullanıldı. Çalışan sayısı büyüklük grubu dikkate alındığında ise ERP ve CRM yazılımlarının 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimler tarafından sırasıyla %74,9 ve %33,6 oranında kullanıldığı görüldü. Bu oranlar, 10-49 çalışanı olan girişimlerde sırasıyla %23,7 ve %9,3, 50-249 çalışanı olan girişimlerde ise %45,7 ve %14,7 oldu.

Ücretli bulut bilişim kullanımı, 2021 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde %10,8 oldu. Ücretli bulut bilişim hizmeti kullanım oranı çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; 2021 yılında 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ücretli bulut bilişim hizmeti kullanım oranının %41,0 olduğu, bunu %19,5 ile 50-249 çalışanı olan girişimlerin, %8,5 ile 10-49 çalışanı olan girişimlerin takip ettiği görüldü.

En az 10 çalışanı olan girişimlerin %4,8’i 2021 yılında endüstriyel robot veya hizmet robotu kullandığını belirtti. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre endüstriyel robot veya hizmet robotu kullananların oranı incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin %3,7’sinin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %8,5’inin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin %23,7’sinin robot teknolojisi kullandığı görüldü.

Girişimlerin %21,1’i 2021 yılında İnternet aracılığıyla izlenebilen veya uzaktan kontrol edilebilen birbirine bağlı cihazlar veya sistemler kullandığını belirtti. Nesnelerin İnternetini kullanan girişimlerin kullanım amaçları incelendiğinde; nesnelerin İnternetinin en fazla %82,1 ile tesislerin güvenliğinin sağlanması amacı ile kullanıldığı görüldü. Bunu %36,2 ile enerji tüketimi yönetimi ve %32,9 ile lojistik yönetimi izledi.

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2021 yılında %2,7 oldu. Yapay zeka kullanan girişimlerin en fazla %45,2 ile görüntülere göre nesneleri veya kişileri tanımlayan teknolojiler kullandıkları görüldü. Bunu %43,9 ile veri analizi için makine öğrenmesi ya da derin öğrenme ve %39,6 ile farklı iş akışlarını otomatikleştiren veya karar vermeye yardımcı olan teknolojilerin kullanımı takip etti.

Bilgisayar veya cep telefonu aracılığı ile 2020 yılı boyunca; girişimlerin %30,5’i girişimin e-posta sistemine uzaktan erişimi olan çalışan oranını artırdığını, %25,3’ü çevrimiçi toplantılarının sayısını artırdığını ve %24,3’ü e-posta dışında girişimin bilişim teknolojileri sistemlerine uzaktan erişimi olan çalışan oranını artırdığını beyan etti.

E-posta sistemine uzaktan erişimi olan çalışan oranını artıran girişimlerin %89,0’ı, çevrimiçi toplantılarının sayısını artıran girişimlerin %93,1’i ve e-posta dışında girişimin bilişim teknolojileri sistemlerine uzaktan erişimi olan çalışan oranını artıran girişimlerin %90,2’si bu artışların nedenini tamamen ya da kısmen COVID-19 salgını olarak belirtti.

COVID-19 salgını nedeni ile 2020 yılında web sitesi veya mobil uygulamalar ya da EDI aracılığı ile mal veya hizmet satışına başladığını veya satış çabalarını artırdığını beyan eden girişimlerin oranı %14,0 oldu. Bu oran, çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; COVID-19 salgını nedeni ile 10-49 çalışanı olan girişimlerin %13,6’sının, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %15,2’sinin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin %20,5’inin e-satışa başladığı veya satış çabalarını artırdığı görüldü.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here