HDP’den KHK ihraçları için kanun teklifi..

0

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, KHK ihraçları ve barış akademsiyenlerinin görevlerine iadeleri ve mahrum bırakıldıkları zararlarının tazmini için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

Teklifin genel gerekçe bölümü şöyle: “Yaşam Hakkı savusunuyla bir bildiriye imza atmak fiilinden ötürü suçlu kategorisine sokulan akademisyenlerin tamamen düşüncelerini ifade hürriyeti bağlamındaki eylemleri mahkemelerce ceza usulüne aykırı olarak geniş yorumlanmış, ‘örgüt faaliyetlerini’ kınamamaları tutuklanmalarına gerekçe edilmiştir.

Bir kişinin düşünsel bir pasiflikten ötürü suçlu olarak kabul edilmesi hiçbir hukuk sisteminde söz konusu değildir. Akademisyenler için adeta olmayan bir suç kategorisi oluşturulmuş ve mahkeme bu zanla hareket etmiştir. Bundan sonraki dönemde de KHK ihraçları ile akademisyenlerin görevlerinden ihraç edilmeleri, aynı zamanda ülkedeki bilimsel başarılara imza atmış olan köklü üniversitelerde yeni bir kadrolaşma olanağını iktidar lehine doğurmuştur.

Nitekim oluşan yeni kadrolarla üniversitelerdeki eğitim başarısının düşmesi söz konusudur. Liyakate dayalı olmayan atamalar ne yazık ki bilimsek üretimin de durması sonucunu doğurmuştur. Hâlihazırda ise akademide mobbing uygulamaları devam etmekte, bir şekilde akademik kadrolar değiştirilmektedir.

Öte yandan binlerce akademisyenin görevlerinden ihraç edilmesi süreci yargıya taşınmış, uzun süren yargılamaları sonucunda akademisyenlerin suça konu edilen söylemlerinin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesi içerisinde olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu olumlu gelişme kuşkusuz düşünce ve ifade hürriyeti anlamında önemli bir adımdır. Ancak
bahse konu yargı kararlarının bir karşılığının olması ancak akademisyenlerin eski görevlerine iadeleri ile mümkün olacaktır. Bu bahisle bilime hizmet ve emek vermiş akademisyenlerin yargı karşısında haklılıklarının onaylanması sonucunda yeniden eski görevlerine iade edilmelerini de dayatan bir durumdur.

Bu bahisle ilgili mevzuatta değişiklik yapılarak akademisyenlerin ve diğer kamu görevlilerinin görevlerine başlamaları ve maruz kaldıkları zararlarının tazmini ile mali ve özlük haklarına dair kayıplarının da karşılanması zaruridir.”

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenler haklarında yapılan yargılama neticesinde beraat kararı alanların başvuruları kabul edilir ve karar, başvurucunun kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. Kurumlar, bildirim kararını izleyen 30 gün içerisinde atama işlemlerini tamamlar. Atama emrinin tebliğ işlemleri, 11.02.1959 gün ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun hükümlerine göre yapılır ve tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde göreve başlamayanların hukuki ve mali hakları düşer. Göreve başlayanların göreve başlama işlemlerinin sonucu, Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. İlgililerin göreve başlama haklarını kullanmasalar dahi, bu Kanun kapsamında göreve başlama bildirimi yapılmış olması ile kamu görevlerinden çıkarılmalarına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri tüm hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kalkmış sayılır. Bu hüküm kapsamında göreve başlayanların geçmişe dönük olarak ihraç edildikleri tarih itibarıyla maaş, mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri faizi ile geri ödenir. Bu hüküm kapsamında göreve başlamayanlar için de mahrum kaldıkları mali ve sosyal haklarının ödenmesine ilişkin ayrıca düzenleme yapılır. Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri uyarınca ihraç edilenlerin, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı tazminat hakları saklıdır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here