Siyaset Diyanet’in Görevi Değildir

0

Son zamanlarda Diyanet İşlerİ Başkanlığı ve Başkanı Sayın Ali Erbaş’ın mesajları ile gündemde kalması üzerine; bu köşedeki yazıları okuduklarına emin olduğumuz, Başkanlık mensuplarına şu hatırlatma yapmayı; siz değerli okurlarımız için de şu açıklamayı yapmak lüzumunu hissettik.

Evet siyaset, Diyanet İşlerİ Başkanlığı ve Başkanının görevleri arasında değildir..

Pekiyi “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanının Görevleri” nelerdir?

22/06/1965 tarih ve 633 sayılı kanunun, 1/7/2010 tarih, 6002 sayılı kanunun son değişikliği ile; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un; 1. Maddesinde Diyanet İşleri Başkanlığının görevleri şunlardır.

Madde 1 – İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Cumhurbaşkanlığına bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

Yine aynı kanunun 3. Maddesinde Diyanet İşleri Başkanı’nın görevleri de şunlardır.

Madde 3 – Başkanlığın en üst amiri olan Diyanet İşleri Başkanı, Başkanlığı temsil eder. Başkan din hizmetlerinin etkin ve verimli sunulması için gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla; kaynakların etkin kullanımını sağlar; hizmetlerin düzenlenmesi, yürütülmesi, koordinasyonu ve denetlenmesi görevlerini yerine getirir; strateji, hedef ve performans kriterlerini belirleyip uygulanmasını temin eder; din hizmetleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Başkan, Başkanlığın görev alanına giren konularda meydana gelen gelişmelere ve ihtiyaçlara göre birimlere görev verir.şeklindedir.

Bu görevler değerlendirildiği takdirde Diyanet İşleri Başkanının siyasi bir görevi yoktur. Olmamalıdır da! Geçmişte, Ümmet-i Muhammed bu yüzden çok zarar gördü, çok bedeller ödedi.

Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı, kanunla belirlenen asıl görevleri dışında, maalteessüf, bazı zamanlarda yönetimlerin/iktidarların destekçisi veya siyasi propagandasını yapan bir kurum haline getirilmek istenmişse de;

Ne derece başarılı olduklarını veya olamadıklarını, eski Diyanet İşleri Başkanlarının, hangi şartlarda nasıl görevden alındıkları veya göreve getirildiklerine bakmak yeterli olacaktır.

Sonuç

Seçim tartışmalarının başladığı şu zaman diliminde, Diyanet İşlerİ Başkanlığının, siyasete payanda olmak gibi bir görüntü vermesinden, sadece halkımız değil, Diyanet mensupları da daha çok rahatsız olacaktır. Kamuoyunda Diyanet İşlerİ Başkanlığının güvenirliği en naif ifadesi ile zedelenecektir. Milletimiz, çok zararlı bir kutuplaşma ile karşı karşıya kalacaktır.

Ayrıca böyle bir durumdan başta İmam-Azam Ebu Hanife, Ahmed bin Hanbel, İmam Şafiî, İmam-ı Malik, vb. Ulema yevmi kıyamette bunu yapanlardan davacı olacaklarıdır.

Diyanetin iktidar propagandası yapması durumunda, iktidara fayda veremez; Başkan sayın Ali Erbaş’a iktidar nezdinde fayda versede, belkide dine, diyanete ve ümmete zarar verecektir. Dolayısı ile Sayın Diyanet İşlerİ Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri stratejisini yeniden gözden geçirmelidir.

İlgililerin bilgisine!

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here